Obchodní podmínky.

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.impregnovat.cz. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.impregnovat.cz je obchodní společnost AMILA s.r.o., se sídlem Hluboká 1, 539 01 Trhová Kamenice, IČ: 28850092, DIČ: CZ28850092, tel: 604166522, email: info@amila.cz, zapsaná v obchodním rejstříku krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 30870 .

Vymezení pojmů

Kupní smlouva - tedy objednávka kupujícího je návrhem uzavření KS, kdy akceptací - písemným potvrzením přijetí objednávky – návrhu prodávajícím- je uzavřena KS /vznikají vzájemná práva a povinnosti – právní vztah/, a to i s ohledem na ust. § 53 odst. 5 Občanského zákoníku.

Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Jak již uvedeno výše dle ust. § 53 odst. 6 Občanského zákoníku, a to s akcentací na ust. § 53 odst. 7 citovaného zákona, kdy z důvodu nesplnění informační povinnosti na straně prodávajícího je stanovena 3 měsíční lhůta pro odstoupení od smlouvy od převzetí plnění (od přepravce) namísto lhůty čtrnáctidenní.

Cena zboží

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 20 % a jsou koncové. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny.

Vyřízení Vaší objednávky - zboží, které je skladem, objednané do 15:00 vyřizujeme následující pracovní den. Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení. V případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené jako skladem a prodejce jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Vás kontaktovat naše zákaznické oddělení.

Dodání zboží

Zboží si můžete vyzvednout osobně dle otevírací doby: pondělí - pátek od 08:30 do 16:00 na pobočce prodávajícího na adrese: Tovární 315, 537 01 Chrudim. Platba za dobírku za objednané zboží s hmotností do 30 kg se realizuje, a to s ohledem na ust. § 53 odst. 4 písm. f) občanského zákoníku zasláním zboží jako obchodní balík na dobírku .

 

Způsob platby

Na dobírku - Jedná se o nejpoužívanější způsob platby, kdy zákazník při obdržení zásilky od kurýra zaplatí poštovné ve výši Kč 120 včetně DPH.

Hotově (osobní odběr) ZDARMA – v případě osobního odběru si zboží můžete vyzvednout přímo na prodejně Tovární 315, 537 01 Chrudim, nebo si zboží můžete objednat telefonicky.

Kontrola zásilky

Při převzetí zboží  doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat, zda není obal zásilky nijak poškozen. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození a zásilka se bude reklamovat přímo u přepravce. Později nelze transportní škody uplatňovat.

Opětovné odeslání zásilky

Na písemnou nebo telefonní žádost kupujícího odešle prodávající 1x zásilku kupujícímu. Za opakované zaslání je prodávající oprávněn účtovat poštovné ve výši 120,-Kč. Prodávající je oprávněn při opakovaném zaslání vyžadovat platbu poštovného předem.

Odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy nelze, v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku, uplatnit v těchto případech uzavřených smluv: b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

Další informace

Veškeré Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme, do jednoho pracovního dne, od pondělí do pátku v době od 08:30 do 16:00 hod. a to na tel. čísle : +420 604 166 522, dále ve stejný čas také na e-mailu: info@amila.cz. Kupující může uskutečnit objednávku přes elektronický obchod. Údaje označené v objednávkovém formuláři hvězdičkou, jsou údaji povinnými: * jméno a příjmení případně obchodní jméno * IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH *, adresu pro zaslání a případně fakturační (pokud se liší) * způsob dopravy  nebo osobního odběru a telefonní kontakt.

Reklamační řád

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční doba se počítá ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zakoupeného zboží prokazuje kupující původ zakoupení fakturou, která je přikládána ke zboží , nebo účtenkou, která je zákazníkovi vystavena u odběru zboží na pobočce firmy (nebo dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tyto doklady po dobu záruční lhůty uschovat. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem  zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil. Fotografie a obrázky výrobků zveřejněné na našich stránkách jsou pouze ilustrační s charakteristikou, popřípadě popisem výrobku a nemusí představovat skutečnou podobu výrobku. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na dokladu je nutno podat o tomto stavu písemnou zprávu prodávajícímu nejpozději do tří pracovních dnů po převzetí. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží muže uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklad o zakoupení, doklad o zaplacení, dodání zboží a vlastní reklamované zboží. Reklamace se vyřizují na prodejně prodávajícího (Tovární 315, 537 01 Chrudim ), kde bude také sepsán reklamační protokol. Reklamaci na prodejně lze vyřídit osobně nebo zasláním všech potřebných dokladů, včetně reklamovaného zboží, poštou. Vady musí být reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě do 30 dnů. Zákonná lhůta začíná běžet dnem doručení, doručením se rozumí obdržení reklamace prodávajícím. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese kupující. Při obdržení reklamace vystaví prodávající zákazníkovi reklamační protokol, obsahující datum a charakter reklamace, způsobu náhrady nebo popř. důvod jejího zamítnutí. O vyřízení reklamace je zákazník obeznámen vždy písemně prostřednictvím reklamačního protokolu (zaslaném emailem nebo poštou) a telefonicky nebo osobně na prodejně prodávajícího a to vždy během zákonné lhůty pro vyřízení reklamace (30 dnů od převzetí reklamace prodávajícím). V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na přiměřenou náhradu poštovného spojeného s vyřízením reklamace.

Záruka vrácení plnění, odstoupení od smlouvy

V souladu s příslušnými ustanoveními upravujícími spotřebitelské smlouvy zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme následující záruky vrácení peněz, pokud z jakýchkoliv důvodů nebudete se zbožím spokojeni, tedy v případě odstoupení od smlouvy. Toto ustanovení zákona se vztahuje pouze na spotřebitele, nikoliv na objednávky firem (s uvedeným IČO). Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete zboží do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu vrátit, tedy od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení platí jen při objednání a dodání zboží "na dálku", tj. tehdy, když nemáte možnost si zboží před zaplacením prohlédnout a vyzkoušet. Záruka vrácení zboží se vztahuje na veškeré zboží, vrácené do 14-ti dnů od přijetí zboží od přepravce nebo osobním odběrem. Zboží nesmí vykazovat známky mechanického poškození způsobené nesprávným zacházením se zbožím. Dále musí být zboží v neporušeném stavu, v obalu jak tomu bylo při dodání, a zákazník zašle na svoje náklady zboží zpět prodávajícímu. Skládá-li se zboží z více částí (dárkové sady) musí být zboží vráceno v kompletním složení. Při vrácení zboží je nutné vrátit také veškeré doklady jako je faktura, daňový doklad atd. V rámci této služby jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné (expediční náklady). Vrácená částka bude rovna ceně výrobku v době nákupu a může být snížena o slevy, které prodávající při prodeji zboží zákazníkovi poskytl. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé

Chcete-li využít služby vrácení plnění, postupujte následovně:
a) Kontaktujte písemně prodávajícího s tím, že od smlouvy odstupujete nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží. b) Zboží, splňující výše uvedené podmínky, zabalte a do 14 dnů od obdržení zásilky odešlete s výše předepsanými náležitostmi na adresu prodávajícího. c) Zboží posílejte pojištěné jako cenný balík, křehká zásilka, neboť zásilky na dobírku nebudou přijaty. Zboží musí být zabalené tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození vlivem dopravy a běžné manipulace. d) Po kontrole stavu a kompletnosti zboží vám budou peníze vráceny pošt.složenkou nebo převodem na účet. Vrácení platby proběhne nejpozději do 30 dnů od odstoupení ze strany kupujícího.

Prodávající po posouzení vzniklé situace spojené s vrácením zboží může odebrat a příště neposkytnout slevy nebo výhody pro nákup zboží nebo se zákazníkem již v budoucnu nespolupracovat. Před odesláním vraceného zboží, tedy pokud se jedná o cenný balík, si kupující musí dohodnout s prodávajícím formu odeslání; v opačném případě bude balík vrácen na Vaše náklady bez vyřízení! Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Storno ze strany kupujícího

Zákazník má právo zrušit svou objednávku do 14 hod téhož pracovního dne, kdy byla objednávka udělána, pokud si zákazník objedná zboží po 14 hod nebo v jiný než pracovní den, má právo zrušit svou objednávku do 14 hod následujícího prvního pracovního dne, telefonicky nebo emailem bez jakýchkoliv sankcí. V případě zrušení objednávky po jejím vyexpedování je kupující povinen zaplatit náklady pokrývající zabalení a vyexpedování objednávky. Storno poplatek ve výši 50% ceny objednávky je kupující uhradit prodávajícímu v případě zrušení objednávky na zboží, které bylo, po dohodě, pro něj speciálně objednáno.

Storno ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v tomto případě: změnila se cena u dodavatele zboží. Pokud tato situace nastane, prodávající bude neprodleně písemně nebo telefonicky kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, kdy není prodávající schopen objednané zboží dodat, nebo je schopen dodat jen jeho část, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky nebo emailem za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka po dohodě převedena zpět na jeho účet, zaslána složenkou na jeho adresu nebo předána v hotovosti na prodejně prodávajícího v co nejkratším možném termínu.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jako jméno, adresa, telefon a email, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez odkladu věc uvedl do stavu, který kupní smlouvě odpovídá. Kupujícího může žádat buď výměnou zboží, nebo její opravou. V případě že takovýto postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Toto neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, a to pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, tedy míněno příslušnými ustanoveními těchto obchodních podmínek a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Závěrečné ujednání

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 


Certifikát výrobku 00018/TSUS/T/2012


© 2021, Amila s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑